Contact me 081-3718959 Kyo

Facebook KyofusaFanpage

Line : 0813718959

Home ...... Showroom .... Carshow .... Reference ....... Back

Language

Thai

English

 

Yakuza Style Sticker

*ทุกภาพ ...สามารถคลิ๊กที่ภาพของสินค้าที่ต้องการชมมุมมองต่างๆ...เพื่อขยายใหญ่ขึ้น

 

Yakuza Style Sticker สำหรับติดกลางกระจกหลัง

ตราสัญลักษณ์ かもん ( Kamon ) และ ตัวอักษร きょう房 ( KyoFusa )ตัวอักษรทอง สะท้อนแสง พื้นโปร่ง .....ราคา 150 บาท

ขนาด 7 x 19 ซม.

 

Yakuza Style Stickerสำหรับติดมุมกระจกหน้า

ตัวอักษร きょう房 ( KyoFusa )ตัวอักษรทอง สะท้อนแสง พื้นโปร่ง .....ราคา 50 บาท

ขนาด 3.5 x 10.5 ซม.

 

Yakuza Style Sticker สำหรับติดฝาถังน้ำมัน

ลายอาทิตย์อุทัย เจาะตัวอักษร やくざ ( YAKUZA )สีแดงสะท้อนแสง พื้นโปร่ง ..... ราคา 200 บาท

*** ติดได้ทั้ง ฝาถังกลม และ ฝาถังเหลี่ยม ***

ขนาด 23.5 x 15.5 ซม.